നാഞ്ചിയമ്മ ഒട്ടയ്ക്കുവന്നു; Sachi, Anil and Shanavas are full of memories Kerala State Film Awards | Nanjamma | Ayyappanum Koshiyum | Sachy

by time news

Thiruvananthapuram: ‘Kalakkatha Sandanameram … Poothirikkum Pooparikka Pokilamo …’ The song full of the vitality and uniqueness of the tribal rhythm filled the stage at the film awards; And the tears of coastal loss.

Sachi, the director of ‘Ayyappan and Koshy’, and Anil Nedumangad, the actor who won the award for the most popular and artistic film, passed away at the awards evening. The death of Shanavas Naranipuzha, the director of the five-award-winning film ‘Sufi and Sujatha’, was also saddened by the award.

Nanjiamma won the Special Jury Award for her singing in the film Ayyappan and Koshy. When Sachi’s wife CG Sachi came on stage to receive the award for the film, the audience was in pain.

content highlights : Nanjamma recieved Kerala State Film Award for the film Ayyappanum Koshiyum

.

You may also like

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.